""STEGO to zespół."
Rozsądny, Zaangażowany, Odnoszący sukcesy

Dążenie do osiągania celów z zachowaniem zasad
jest naszym priorytetem

Wszystkie działania i regulacje grupy STEGO są oparte na zdrowym i  przejrzystym systemie wartości korporacyjnych. Nawet jeśli rynek ciągle się  zmienia i presja sukcesu jest duża, nasze cele określone w polityce jakości i ochrony środowiska zapewniają trwałość i przejrzystość. Nasz obowiązujący kodeks postępowania gwarantuje zadowolenie klientów, partnerów biznesowych i pracowników.

Polityka jakości i ochrony środowiska

Kluczowym czynnikiem w utrzymaniu konkurencyjności firm należących do grupy STEGO jest dostosowanie polityki jakości i ochrony środowiska do wymagań naszych klientów. 

Naszą politykę jakości i ochrony środowiska tworzą następujące zasady:

Jakość

Poprzez wysoką jakość naszych produktów i usług  spełniamy oczekiwania naszych klientów, co zapewnia obu stronom  sukces na rynku.

Najważniejszym celem przedsiębiorstwa jest dostosowanie jakości produktów i usług do wymagań klientów. Wszystkie działania przedsiębiorstwa są zorientowane na klienta,  który ostatecznie decyduje o konkurencyjności firmy na rynku.

Jakość naszych produktów i usług stale się poprawia.

Zarząd STEGO Elektrotechnik GmbH określa politykę jakości i ochrony środowiska oraz zapewnia jej stosowanie na wszystkich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwie.

Ochrona Środowiska

Jesteśmy zobowiązani chronić środowisko, co oznacza, że każdy z naszych pracowników unika w miejscu pracy działań negatywnie wpływających na środowisko lub przynajmniej je minimalizuje. (Zobowiązanie do ciągłego doskonalenia oraz zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska)

Spełniamy a nawet przewyższamy minimalne standardy ochrony środowiska.

Wiedza i świadoma konieczność ochrony środowiska są integralną częścią w procesie rozwoju naszych produktów, a firma w swoim działaniu przyczynia się do ochrony bogactwa naturalnego.

 

Poprzez program sugestii dostępny dla pracowników zachęcamy ich do utożsamiania się z firmą oraz do  wyrażania swoich opinii na temat istniejących procesów (nagrody, samoocena i motywacja).

luty 2012
Zarząd

Kodeks postępowania

Nasza Polityka jakości i ochrony środowiska jest uzupełniona przez kodeks postępowania.

As a member of the ZVEI, STEGO Elektrotechnik GmbH has signed and is committed to the ZVEI Code of Conduct. To view the ZVEI Code of Conduct, please use the link below to go to their website. There you can find the ZVEI Code of Conduct in many languages for download

ZVEI Code of Conduct